ส่วนที่ 1 :: ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
 • รายละเอียดผู้ขอใช้น้ำ
  ประเภท
 • กรณีมีผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบ
ส่วนที่ 2 :: รายละเอียดการขอใช้น้ำ
 • วางท่อ
  • นิ้ว
   ท่อ
   ลบ.ม.
 • ปริมาณการใช้น้ำ*
  ชม.
  ม.3
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ประเภท
 • จุดสูบน้ำ
ส่วนที่ 3 :: เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน (ผ.ย. 33)
 • รายละเอียด
 • คลิกหรือวางไฟล์ลงที่นี่