ส่วนที่ 1 :: ข้อมูลทั่วไป
 • วางท่อ
  • นิ้ว
   ท่อ
   ลบ.ม.
  ปริมาณการใช้น้ำ*
  ชม.
  ม.3
  ม.3
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ประเภท
 • สถานที่ติดตั้ง
ส่วนที่ 2 :: รายละเอียด
 • รายละเอียดผู้ขอใช้น้ำ
  ประเภท
 • กรณีมีผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้รับมอบอำนาจ
  แทน